Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Zatepľovanie so štátnou dotáciou pre rodinné domy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo piatu výzvu na získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov. Žiadosti je možné podávať od 17.6.2019 do 30.9.2019 na základe výzvy. Tá je uverejnená na webovej stránke projektu www.zatepluj.sk, na ktorom je k dispozícii aj elektronický formulár.

Pozor! V piatom kole výzvy už neplatí podmienka, že zatepľovanie musí realizovať licencovaná firma. Naďalej však musí žiadateľ predložiť spracovaný projekt zateplenia rodinného domu, vrátane projektového energetického hodnotenia.

Majitelia domov starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na zatepľovanie 8 800 eur.

Ako vám vieme pomôcť?

1. Ak máte záujem o zvýhodnenú cenovú ponuku, kontaktuje našich obchodných zástupcov v regiónoch.

2. Ak riešite projekt zateplenia rodinného domu pre potreby získania štátnej dotácie, máme pre vás niekoľko odborníkov, ktorí sa zúčastnili našich seminárov a sú pripravení vám pomôcť.

Pozrite si zoznam spolupracujúcich projektantov >>

Dotacia na zateplenie rodinných domov

Podmienky získania dotácie

O dotáciu môže požiadať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu.

Na aké stavby možno získať dotáciu?

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý:

 • bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred zateplením,
 • má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 (jednopodlažná budova), resp. 300 m2 (viacpodlažná budova),
 • sa nachádza na území SR, je výlučne využívaný na bývanie,
 • a ktorému nebola poskytnutá štátna podpora (ŠFRB alebo iná).
 • príspevok sa vzťahuje na práce začaté po 31. decembri 2014.

Zateplením sa rozumie komplexné zateplenie rodinného domu tak, aby bola dosiahnutá zvýšená celková energetická hospodárnosť domu:

 • zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom,
 • výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu.

Príspevok je možné získať aj na zateplenie časti domu

Záujemca môže žiadať o príspevok aj v prípade, ak zatepľuje napríklad iba strechu a vymieňa časť okien. Podmienkou je, aby aj ostatné časti domu spĺňali tzv. maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla. Tieto hodnoty vo väčšine prípadov spĺňajú okná či zateplenie realizované v ostatných 10 - 15 rokoch. Ich splnenie overí a preukáže projektant v projektovom energetickom hodnotení alebo v energetickom certifikáte.

Oplatí sa pre príspevok vo výške 40% absolvovať celý proces žiadosti a preukazovania výdavkov?

Príspevok umožňuje zrealizovať zateplenie podstatne kvalitnejšie, než je bežné pri svojpomocnom zateplení, a to za rovnakých alebo dokonca nižších výdavkov vlastníka rodinného domu. Ako ilustračný príklad uvádzame - pri rodinnom dome so zatepľovanou plochou fasády 132 m2 budú výdavky vlastníka so štátnym príspevkom 5 280 € a bez dotácie i „bez papierov“ 6 340 €. V tomto prípade ušetrí 1 060 eur.

Zateplenie obvodových stien*
Zatepľovaná plocham2132152179270
Výdavky vlastníka pri využití príspevkuEUR5 2806 0807 16010 800
Výdavky vlastníka bez využitia príspevku**EUR6 3367 2968 59212 960
Úspora pri využití príspevkuEUR1 0561 2161 4322 160
* príspevok možno čerpať za predpokladu, že ostatné stavebné a otvorové konštrukcie spĺňajú aspoň maximálne hodnoty prechodu tepla
** predpokladá sa cena "bez papierov" (zľava" 20%) - bez možnosti reklamácie a pod.
Zateplenie strechy*
Zatepľovaná plocham27010364126
Výdavky vlastníka pri využití príspevkuEUR1 6804 6352 8805 670
Výdavky vlastníka bez využitia príspevku**EUR2 2405 7683 5847 056
Úspora pri využití príspevkuEUR5601 1337041 386
* príspevok možno čerpať za predpokladu, že ostatné stavebné a otvorové konštrukcie spĺňajú aspoň maximálne hodnoty
prechodu tepla, pri RD1 sa zatepľuje šikmá strecha, v ostatných variantoch plochá strecha
** predpokladá sa cena "bez papierov" (zľava" 20%) - bez možnosti reklamácie a pod.

Pri uskutočnení zateplenia rodinného domu musia byť dodržané tieto technické podmienky:

 • zatepľované alebo vymieňané stavebné konštrukcie musia vyhovovať podmienkam kladeným na novú výstavbu v čase vypracovania projektu,
 • stavebné konštrukcie, ktoré nie sú predmetom výmeny alebo zateplenia musia vyhovovať minimálnym požiadavkám zabezpečujúcich hygienu a ochranu zdravia,
 • v prípade, ak sa navrhuje zateplenie obvodových stien rodinného domu kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS), môže byť použitý iba v takej skladbe, na ktorú vydal výrobca doklad preukazujúci jej vlastnosti - vyhlásenie o parametroch systému.

Pri výzvach vyhlásených do 1. mája 2019 boli overované aj nasledovné podmienky:

 • návrhom zateplenia sa musí dosiahnuť minimálna povrchová teplota obvodových konštrukcií rodinného domu,
 • zateplenie obvodových stien rodinného domu môže zrealizovať iba zhotoviteľ, ktorý má na daný tepelnoizolačný systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom.

Ako môžete o dotáciu (štátny príspevok) požiadať?

1 Najskôr po zverejnení výzvy Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2 Podanie žiadosti po zateplení alebo pred zateplením - rezervácia prostriedkov - 12 mesiacov na realizáciu a predloženie dokladov

V akej výške je dotácia (príspevok) poskytovaná?

Až do 7 000 EUR V závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných vlastností domu.
Až do 1 000 EUR Podľa potreby tepla na vykurovanie (podľa toho, koľko tepla sa ušetrí).
Až do 800 EUR Na projektovú dokumentáciu vrátane energetického hodnotenia a energetický certifikát.
Oprávnené náklady: zhotovenie zateplenia, vyregulovanie vykurovacieho systému, súvisiace stavebné úpravy (obnova vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí, ako sú lodžia a balkón). Náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

Ďalšie informácie o dotácii

Všetky detailné informácie týkajúce sa štátneho príspevku na zateplenie RD na www.zatepluj.sk

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline