Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Lepenie izolácie

Izolačné dosky sa lepia zásadne na väzbu, stenu s minimálnym presahom 20 cm a vždy smerom od zakladacej lišty hore.

ILUSTRAČNÁ FOTKA - Ukážka správneho uloženia dosiek na stene

Minerálnovláknité materiály sa musia pred aplikáciou lepiaceho materiálu skontrolovať, či je ich povrch dostatočne suchý a bez mechanického poškodenia.

Pred nanášaním lepidla sa musí povrch izolantu penetrovať tenkou vrstvou lepiacej hmoty (nie je potrebné pre SMARTwall produkty).

Lepidlo sa pri doskách FKD a FKD S nanáša po celom okraji dosky (v tzv. okrajovej húsenici) a v strednej časti dosky na terčíky (tzv. bodovo), pričom musí pokrývať plochu minimálne 40 %. Lepidlo musí byť vždy v mieste fixácie dosky pomocou príchytky do nosnej obvodovej steny.

Pri izolantoch FKL s kolmou orientáciou vlákien sa lepidlo nanáša celoplošne, hrebeňovým hladidlom. Výška hrebeňa, čiže nános lepidla, sa určí podľa nerovnosti podkladu.

Dosky aj lamely FKD, FKD S a FKL sa ukladajú k sebe natesno, aby nevznikala priebežná zvislá škára, ale tak, aby sa zvislé škáry striedali.

Na izoláciu okenných ostení treba použiť na to určené dosky FKD RS, ktoré spĺňajú všetky tepelnoizolačné aj mechanické parametre na dané použitie.

ILUSTRAČNÁ FOTKA - Ukážka správneho nanesenia lepidla na fasádnu dosku

Použitie odrezkov izolačných dosiek je možné len v prípade, že ich šírka je väčšia ako 15 cm. Takéto odrezky je možné použiť len v ploche steny.

Odrezky dosiek menšie ako polovica izolačnej dosky sa nesmú osádzať v rohoch, v kútoch, v podhľadoch, v miestach nadväzujúcich na ostenie, nadpražie a parapety otvorov. V prípade použitia môže dôjsť ku vzniku prasklín na finálnej povrchovej úprave alebo ku vzniku tepelných mostov.

ILUSTRAČNÁ FOTKA – Použitie neprípustných kúskov izolácie


Nedodržanie požiadaviek na celistvosť vrstvy tepelného izolantu je možné zistiť po vykonaní ETICS kontroly stavebnou termografiou.
 

Termovízia zatepleného a nezatepleného bytového domuILUSTRAČNÁ FOTKA
- Termovízia zatepleného a nezatepleného bytového domu
 

Zásady aplikácie izolácie

 • Prvý rad izolácie usádzanej do zakladajúceho profilu sa tesne pritlačí k prednej strane profilu tak, aby ho izolácia nepresahovala a ani nebola zapustená.
 • Zatepľovací systém na báze kamennej minerálnej vlny sa zakladá minimálne 30 cm nad úrovňou terénu.
 • Špára medzi zakladajúcim profilom a podkladom sa riadne utesní.
 • Pri nanesení lepidla a pri osadzovaní dosiek sa nesmie lepidlo dostať na bočnú stranu dosiek.
 • Dosky sa musia lepiť tesne k sebe.
 • Styky medzi doskami nesmú kopírovať trhliny v podklade alebo styk dvoch rôznorodých konštrukcií.
 • Dosky nesmú kopírovať rôzne hrúbky konštrukcií.
 • Dilatácie musia byť dodržané, špáry dosiek ich nesmú prekrývať.
 • Pre kontrolu rovnosti nalepených dosiek sa používa vodováha.

ILUSTRAČNÁ FOTKA – Nivelácia dosky pri lepení na stenu
 

Medzera medzi izolačnými doskami

 • Eventuálne vzniknuté medzery (nad 2 mm) sa vyplnia prírezami z tepelného izolačného materiálu.
 • Do škár medzi jednotlivými izolačnými doskami sa nesmie dostať lepiaca ani armovacia hmota.
 • Izolačné dosky sa lepia zásadne na väzbu, a to aj na rohoch objektov.

ILUSTRAČNÁ FOTKA - Medzera medzi doskami izolácie - vzniká tepelný most
 

Väzba dosiek tepelného izolantu - vonkajšie nárožie

ILUSTRAČNÁ FOTKA - Väzba dosiek tepelného izolantu - vonkajšie nárožie

Stavebné otvory (pre okná a dvere)

 • Obloženie otvorov (okien, dverí) sa vykoná tak, aby kríženie škár dosiek bolo najmenej 10 cm od rohu.
 • Vodorovné a zvislé škáry nesmú lícovať s ostením, nadpražím ani parapetnou doskou (všetkých výplní otvorov).
 • V mieste ostenia, nadpražia a parapetnej dosky sa izolácia plošne lepí s presahom.
 • Izolácie v okolí ostenia, nadpražia a v okolí parapetnej dosky sa k izolačným doskám v ploche pritlačia (v závislosti na ráme okna, dverí a pod.).
 • Všetky napojenia ETICS na priľahlej konštrukcii sa vykonávajú tak, aby nedošlo k prieniku vody do systému a ku vzniku škodlivých trhlín. K tomu sa používajú tesniace pásky, dilatačné alebo ukončovacie lišty a tesniace tmely.
   

Väzba dosiek tepelnej izolácie pri okne správne vs. nesprávne prevedenie

1.    Tepelná izolácia.
2.    Rozperná kotva – natĺkacia alebo skrutkovacia s kovovým tŕňom.

V prípade nedodržania odporúčaných postupov môže dôjsť ku vzniku trhlín v rohoch okolo okien. Trhliny spôsobia zatečenie vody do systému, čím sa degraduje funkčnosť systému. 
 

 

-->

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline