Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Postup zateplenia fasády

1. Príprava podkladu

Vhodnými podkladmi pre zatepľovanie fasády sú murované steny, betónové povrchy panelov, pevné a súdržné cementové, vápeno-cementové a polymércementové omietky, pórobetón a pod.

Opravy nesúdržných podkladov sa realizujú s predstihom, aby mohlo dôjsť k dostatočnému vyschnutiu opravovaných plôch (minimálne 14 dní). Opravený podklad sa vždy ošetrí príslušným penetračným náterom.

Zásady vhodného podkladu

Vlhký podklad - najskôr sa musí odstrániť príčina vlhkosti, zatepľuje sa až murivo vyschne.

Zaprášený, špinavý podklad - je nutné mechanicky očistiť, omiesť, prípadne umyť tlakovanou vodou.

Zvetraný povrch - je nutné mechanicky očistiť, odsekať, prípadne umyť s použitím vhodnej technológie a následne vyrovnať vhodnou hmotou preukázateľne zabezpečujúcou súdržnosť podkladu.

Mach, plesne, huby - je nutné mechanicky očistiť - stenu je následne vhodné ošetriť dezinfekčným prípravkom.

Nutné odstrániť - ostré, vystupujúce časti malty, nesúdržné a odlupujúce sa vrstvy náteru a omietky, zvyšky oddebňovacích prípravkov – otryskovať vodou s pridaním detergentu.

Nasiakavý podklad - sa očistí a napenetruje vhodnou penetráciou, priedušné neaktívne spóry a trhliny sa utesnia pružným tmelom, hladký podklad sa zdrsní pomocou brúsneho papieru, ozubených hrablí a pod.

2. Založenie tepelnoizolačného systému pri sokli/ Založenie systému

Osadenie zakladajúcich (soklových) profilov

Zatepľovací systém s použitím minerálnej vlny sa zakladá minimálne 30 cm nad terénom na tzv. zakladaciu lištu, ktorej šírka a pevnosť musia zodpovedať hrúbke použitého izolačného materiálu. Na izolovanie soklovej časti sa používajú dosky na báze extrudovaného polystyrénu.

Osadí sa zakladacia lišta príslušnej šírky (podľa hrúbky izolácie) z ľahkých, alkalicky stálych kovov. Tieto sa kotvia rozpernými kotvami v min. počte 3 ks na 1 bm. Zakladacie lišty je potrebné upevniť vodorovne a pre napojenie jednotlivých profilov použiť plastové spojky.

Pozor
Jednou z chýb, ktorá sa vyskytuje pri zatepľovaní fasády, je nesprávna inštalácia zakladacích líšt pri sokli. Stáva sa, že stavbár tieto spojky vynechá a po uložení tepelno-izolačných dosiek ich hmotnosť tlačí na lišty a tie sa časom prehnú. Takto vznikajú na fasáde trhliny a „preliačiny“, tepelná izolácia potom nedokáže splniť svoju funkciu a vznikajú tepelné mosty a tým aj úniky tepla.

3. Lepenie izolácie/ Lepenie tepelnoizolačných dosiek

Tepelnoizolačné dosky sa lepia zásadne na väzbu, stenu, s minimálnym presahom 20 cm a vždy smerom od zakladacej lišty hore. Správny postup nanášania lepidla je vytvoriť tenkú penetračnú vrstvu po obvode dosky a potom v strede 3 terče. V druhom kroku sa nanesie lepidlo na dosku tak, aby bolo po jej pritlačení na stenu minimálne 40% plochy pokrytej lepidlom. Na stenu sa doska lepí na zraz, bez škár. Škáry menšie ako 4 mm je možné vyplniť nízkorozťažnou penou. Väčšie škáry byť nesmú. Pri lepení sa zvislé spoje dosiek musia striedať, spoje dosiek nesmú byť priebežné po celej výške fasády.

4. Kotvenie izolácie/aplikácia rozperných kotiev

Kotvenie sa vykonáva pomocou rozperných kotiev s kovovým tŕňom po kontrole rovnosti ETICS približne 1 -3 dni po osadení izolácie a pred prevedením stužiacej (armovacej) vrstvy.

Kotvenie, druh rozperných kotiev, ich počet, poloha voči výstuži a rozmiestnenie v ploche ETICS, určuje projektová dokumentácia. Dĺžka rozpernej kotvy sa všeobecne stanovuje jednoduchým výpočtom – hĺbka kotvenia v nosnej konštrukcii + zostávajúca omietka + lepiaci tmel s izoláciou = dĺžka rozpernej kotvy.

V ďalších korkoch je potrebné aplikovať kotvy, ktorými sa dosky fixujú k stene.

Náš tip
Zapustené izolačné kotvy SMARTwall TFIX-8ST s integrovanou izolačnou vrstvou priamo na svojej hlavičke sú veľmi účinné a minimalizujú tepelné mosty v miestach kotiev na fasáde. Tieto kotvy okrem toho, že dobre držia v každom druhu obvodovej steny, eliminujú vykresľovanie bodov v miestach kotiev na povrchovej úprave zateplenia fasády, zabraňuje tzv. „panter efektu“.

Základná výstužná vrstva

Pri správnom postupe je jeden deň pred nanášaním vystužovacej vrstvy potrebné osadiť ukončovacie, rohové a dilatačné lišty a zosilňujúce vystuženie. Sklotextilná mriežka sa vtláča do lepidla zhora dole s presahom mriežky asi 100 mm. Ukladať sa musí bez záhybov.

Aplikácia finálnej povrchovej úpravy

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline