Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Príprava podkladu

Súdržnosť podkladu

Vhodnými podkladmi sú murované steny, betónové povrchy panelov, pevné a súdržné cementové, vápenno-cementové a polymércementové omietky, pórobetón a pod.

Opravy nesúdržných podkladov sa realizujú s predstihom, aby mohlo dôjsť k dostatočnému vyschnutiu opravovaných plôch (min.14 dní).


Odporúča sa priemerná súdržnosť podkladu najmenej 200 kPa s tým, že najmenšia jednotlivá prípustná hodnota musí byť aspoň 80 kPa.

Prípustná tolerancia odchýlky od roviny je +/- 2 cm na diaľku 1 m tak, aby sa ETICS spojil s podkladom bez pomoci kotviacich prvkov. Táto podmienka platí aj v prípade lepených a zároveň kotvených systémov. Pri systémoch len lepených je prípustná odchýlka od roviny max. 1cm na diaľku 1m.
 

  • Podklad sa nesmie vyrovnávať vrstvou tepelnej izolácie.
  • Opravený podklad sa vždy ošetrí príslušným penetračným náterom.
     

Správne pripravený podklad pre aplikáciu fasádnej dosky

  • Podklad musí byť čistý, suchý bez mastnôt a nečistôt.
  • Podklad musí byť nosný – schopný udržať nalepené fasádne dosky pred kotvením.
  • Z hľadiska najvhodnejšieho technologického postupu stavebných prác by sa mala prípadná montáž okien, dverí a práce súvisiace s osadzovaním vonkajších otvorov realizovať ešte pred začiatkom zatepľovania. Pri osadzovaní týchto prvkov je vždy nevyhnutné počítať aj so zatepľovacími prácami. Parapetné dosky treba osadzovať až po zateplení tak, že sa dostatočnou hrúbkou zabezpečí tepelná väzba medzi parapetnou časťou otvorovej výplne a samotnou výplňou.
  • Nezabudnite si pripraviť klampiarske prvky a kotvy – rozšírené o hrúbku izolácie (hromozvod, satelit, parapety, rímsy,…).


Zásady vhodného podkladu

Vlhký podklad
najskôr sa musí odstrániť príčina vlhkosti, zatepľuje sa, až keď murivo vyschne.


Zaprášený, špinavý podklad
je nutné mechanicky očistiť, omiesť, prípadne umyť tlakovanou vodou.

Zvetraný povrch
je nutné mechanicky očistiť, odsekať, prípadne umyť s použitím vhodnej technológie a následne vyrovnať vhodnou hmotou preukázateľne zabezpečujúcou súdržnosť podkladu.

Mach, plesne, huby
je nutné mechanicky očistiť - stenu je následne vhodné ošetriť dezinfekčným prípravkom.

Nutné odstrániť
ostré, vystupujúce časti malty,
nesúdržné a odlupujúce sa vrstvy náteru a omietky,
zvyšky oddebňovacích prípravkov – otryskovať vodou s pridaním detergentu.

Savý podklad
sa očistí a napenetruje vhodnou penetráciou,
priedušné neaktívne spóry a trhliny sa utesnia pružným tmelom,
hladký podklad sa zdrsní pomocou brúsneho papieru, ozubených hrablí a pod. 

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline