Zistite náklady na zateplenie vášho domu.

ON-LINE Kalkulačka
Icon

Nehorí

chráni pred požiarom

Icon

Výborne izoluje

lambda 0,034 W/mK

Icon

Tlmí hluk

vytvára akustickú pohodu v interiéri

Icon

"Dýcha"

vysoká paropriepustnosť materiálu

Zatepľovanie bytového domu krok za krokom 4. časť

Financovanie a realizácia – 4. časť

Zatepľovanie bytových domov je dôležitou súčasťou celkovej obnovy budov. Prináša mnoho výhod, je to však zložitý proces, ktorého úspech závisí na niekoľkých dôležitých rozhodnutiach. Máme pre vás pár tipov, ako urobiť tie správne.

Komplexná obnova vyžaduje výraznejšie vstupné investície, efekt je však okamžitý a návratnosť pomerne rýchla. K získaniu všetkých týchto benefitov už potrebujete len správny postup, aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám.


6. krok – Výber možnosti financovania

financovanie

Správcovská spoločnosť by mala vlastníkom predstaviť jednotlivé možnosti financovania. Vo všeobecnosti existujú štyri základné možnosti financovania. Finančné prostriedky môže poskytnúť Štátny fond rozvoja bývania, komerčné banky, MVRR , ako aj Európska banka pre obnovu a rozvoj. Jednu z najlacnejších alternatív ponúka Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), jeho nevýhodou je však vysoký záujem zo strany žiadateľov a teda aj dlhé čakanie na pridelený úver. Komerčné banky poskytujú žiadateľom úver na zateplenie, ale aj na opravy striech, výťahov či balkónov, výška úrokovej sadzby, ktorá je individuálna v každej banke, závisí od viacerých faktorov, preto je najvhodnejšie informovať sa v konkrétnej banke. Bytové domy môžu prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov, správcovskej spoločnosti alebo družstva požiadať aj o dotácie od štátu prostredníctvom ŠFRB. Úver na zateplenie budovy poskytuje aj Európska banka pre obnovu a rozvoj prostredníctvom projektu SLOVSEFF II. Úver musí odsúhlasiť dvojtretinová väčšina vlastníkov bytov.


7. krok – Získanie úveru a realizácia

realizacia

Po schválení úveru zo strany príslušnej finančnej inštitúcie a pridelení stavebného povolenia môže začať realizácia projektu. Je dôležité, aby bol termín začatia prác presne uvedený v Zmluve o diele. Neoceniteľné je mať na stavbe technický dozor, ktorý má s takýmito prácami skúsenosti, kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie technologických predpisov a postupu prác.Osvedčený postup pri realizácii obnovy bytového domu

 • písomné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, viditeľné označenie staveniska a zadefinovanie komunikačných trás pohybu pracovníkov zhotoviteľa. Potrebné je zdokumentovať východiskový stav objektov a požiadať o zabratie verejného priestranstva,
 • vedenie stavebného denníka, ktoré vyplýva zo Stavebného zákona. Záznamy doň vykonáva poverený zástupca zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), štatutárny zástupca objednávateľa a stavebný dozor. V stavebnom denníku sa odsúhlasujú prevzatia jednotlivých záberov a prác, ktoré v budúcnosti budú nedostupné alebo zakryté ďalšou vrstvou,
 • uhrádzanie faktúr len za vykonané práce na základe odsúhlaseného súpisu prác,
 • raz za čas (spravidla raz za dva týždne) kontrola stavu prác na stavbe za účasti zástupcu vlastníkov, stavebného dozoru a zhotoviteľa. Mala by slúžiť na oboznámenie sa zainteresovaných strán so stavom obnovy a s informáciami o ďalšom postupe,
 • informovanie dotknutých vlastníkov o priebehu prác a o možných rizikách by mal zabezpečiť poverený zástupca vlastníkov bytov, (vypratanie lodžií a balkónov, riziko zatečenia pri rekonštrukcii strechy, sprístupnenie pivničných priestorov pre zateplenie stropu, zvýšená prašnosť pri búracích prácach a podobne),
 • protokolárne odovzdanie diela so všetkými certifikátmi a uvedenou zárukou,
 • vypratanie staveniska a uvedenie do pôvodného stavu,
 • úhrada zadržiavanej čiastky po odstránení všetkých chýb a nedostatkov,
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.

Aké podpory a dotácie môžete získať na obnovu domu?

kompletizacia

Ak sa chcete o nich dozvedieť bližšie, môžete využiť bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. Odborníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) poskytujú bezplatné odporúčania domácnostiam, ale napríklad aj starostom, školám či podnikateľom. SIEA je príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR. Poradenské centrá nájdete v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. S centrami sa môžete kontaktovať telefonicky, mailom alebo osobne. SIEA, www.zitenergiou.sk • K dispozícii sú zvýhodnené úvery na zatepľovanie bytových domov a rodinných domov prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Podporujú sa len projekty, pri ktorých sa preukáže zníženie spotreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti spotrebe tepla na vykurovanie pred zateplením.
 • Zvýhodnené úvery na projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti s nenávratným grantom a bezplatnou asistenciou projektového konzultanta z programu MUNSEFF, ktorý zriadila Európska banka pre obnovu a rozvoj. Umožňuje záujemcom získať grant vo výške 10 až 15 % z celkového úveru. Jednou z podmienok je dosiahnutie energetických úspor vo výške viac ako 30 % oproti stavu pred realizáciou projektu. Projekty musia byť zrealizované najneskôr v roku 2015.
 • Pripravuje sa: Podpora na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti - budú ju môcť využiť domácnosti na inštaláciu tepelných slnečných kolektorov, kotlov na biomasu, tepelných čerpadiel, ale aj fotovoltických panelov a veterných turbín s výkonom do 10 kW. Z európskych fondov by malo byť do roku 2023 na tento účel celkom k dispozícii 100 miliónov €. Rámcové podmienky by mali byť známe po schválení Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

Pozrite si aj naše ďalšie články

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline